Jardins de Can Negre

Jardins. 1914 - 1930

Pl. Catalunya s/n.

Sant Joan Despí


La intervenció de Josep M. Jujol a Can Negre va ser total, no només dels elements arquitectònics, la decoració o el mobiliari, també al jardí que envoltava la finca.

El projecte dividia el jardí en tres parts, una pública, davant la casa, un jardí privat, tot just darrere i l'hort, a tocar del carrer Cor de la Flora.

El jardí del davant de la casa ja comptava amb grans palmeres. Jujol incorporà una pèrgola de ciment, amb un seguit d'arcs carenaris entrellaçats amb una estructura ben original.

El safareig, cobert i amb bigues decorades per Jujol, incorporà dos elements de ferro ben singulars, fets amb eines reaprofitades en una finestra i en la reixa que donava accés al jardí privat de darrere de la casa.

Aquest jardí privat estava format per diferents parterres vegetals, tot creuat per camins acodolats i diferents bancs i seients decorats amb trencadís. Alguns d'aquests elements encara es conserven, encara que fora del seu emplaçament original

Bona part d'aquests elements es van perdre a la dècada dels anys 60, quan es va crear la plaça al voltant de la casa, però encara es poden veure la pèrgola, la porta de ferro i alguns bancs de trencadís.

 

 Josep M. Jujol's intervention in Can Negre was total, not only in the architectural elements, the decoration or the furniture, but also in the garden that surrounded the estate.

The project divided the garden into three parts, a public one, in front of the house, a private garden, just behind and the vegetable garden, next to Cor de la Flora street.

The garden in front of the house already had large palm trees. Jujol incorporated a cement pergola, with a series of ridge arches intertwined with a very original structure.

The laundry room, covered and with beams decorated by Jujol, incorporated two very unique iron elements, made with reused tools in a window and in the grate that gave access to the private garden at the back of the house.

This private garden was made up of different plant beds, all criss-crossed by angled paths and different benches and seats decorated with trencadís. Some of these elements are still preserved, although outside their original location

Many of these elements were lost in the 1960s, when the square was created around the house, but the pergola, iron gate and some trencadís benches can still be seen.

  

La intervención de Josep M. Jujol en Can Negre fue total, no sólo de los elementos arquitectónicos, la decoración o el mobiliario, también en el jardín que rodeaba la finca.

El proyecto dividía el jardín en tres partes, una pública, frente a la casa, un jardín privado, justo detrás y el huerto, junto a la calle Cor de la Flora.

El jardín de enfrente de la casa ya contaba con grandes palmeras. Jujol incorporó una pérgola de cemento, con una serie de arcos carenarios entrelazados con una estructura original.

El lavadero, cubierto y con vigas decoradas por Jujol, incorporó dos elementos de hierro muy singulares, hechos con herramientas reaprovechadas en una ventana y en la verja que daba acceso al jardín privado de detrás de la casa.

empedrados Este jardín privado estaba formado por diferentes parterres vegetales, cruzado por caminos ey diferentes bancos y asientos decorados con trencadís. Algunos de estos elementos todavía se conservan, aunque fuera de su emplazamiento original

Buena parte de estos elementos se perdieron en la década de los 60, cuando se creó la plaza alrededor de la casa, pero todavía se pueden ver la pérgola, la puerta de hierro y algunos bancos de quebradizo.

  

Escribir comentario

Comentarios: 0