Caja de ahorros provincial de Barcelona

Edifici comercial. 1949.

Verdaguer 14AC 

Sant Joan Despí. 


 

Aquest va ser el darrer projecte de Jujol a Sant Joan Despí i un dels darrers que va signar, poc abans de la seva mort en 1949. Jujol, que no havia rebut cap encàrrec a Sant Joan Despí des de 1941, encara era arquitecte municipal auxiliar i va ser el mateix Ajuntament qui demanarà a la Caja de Ahorros Provincial de Barcelona que instal·lés aquí una oficina.

El projecte va ser ben senzill, una petita oficina i una àmplia sala per actes culturals. Destaca el detall de les reixes.

L'edifici va ser enderrocat cap a 1960.

  

Éste fue el último proyecto de Jujol en Sant Joan Despí y uno de los últimos que firmó, poco antes de su muerte en 1949. Jujol, que no había recibido ningún encargo en Sant Joan Despí desde 1941, todavía era arquitecto municipal auxiliar y fue el propio Ayuntamiento quien pedirá a la Caja de Ahorros Provincial de Barcelona que instalara aquí una oficina.

El proyecto fue sencillo, una pequeña oficina y una amplia sala para actos culturales. Destaca el detalle de las rejas.

El edificio fue derribado hacia 1960.

  

This was Jujol's last project in Sant Joan Despí and one of the last he signed, shortly before his death in 1949. Jujol, who had not received a commission in Sant Joan Despí since 1941, was still an assistant municipal architect and it was the City Council itself that asked the Caja de Ahorros de Barcelona to set up an office here.

The project was very simple, a small office and a large room for cultural events. The detail of the bars stands out.

The building was demolished around 1960.