Cruz de los caidos

Monument. 1941. Enderrocat

Plaça de la Constitució 

Sant Joan Despí. 


 

En 1941 s'inaugura la Creu dels Caiguts, el monument franquista als que van caure pel bàndol nacional. S'aixecà damunt l'antiga font de la plaça i el detall més singular era el símbol de la Falange format per un jou i les fletxes. 

El monument va ser modificat en 1979 i enderrocat completament l'any 2002.

  

En 1941 se inaugura la Cruz de los Caídos, el monumento franquista a los que cayeron por el bando nacional. Se levantó sobre la antigua fuente de la plaza y el detalle más singular era el símbolo de la Falange formado por un yugo y las flechas.

El monumento fue modificado en 1979 y derribado completamente en el año 2002.

  

In 1941, the Cross of the Fallen was inaugurated, the Francoist monument to those who fell on the national side. It stood above the old fountain in the square and the most unique detail was the Phalanx symbol made up of a yoke and arrows.

The monument was modified in 1979 and completely demolished in 2002.