Jujol - Gaudí, dos genios de la arquitectura

Jujol - Gaudí, dos genios de la arquitectura

Luis Campo Vidal.

SAGESSE SL 2017 

 

Des de fa anys, les portes del modernisme obren cada dia per explicar als visitants les claus d'aquest moviment cultural de finals del segle XIX i principis del XX. A partir del testimoni d'experts coneixedors de l'arquitectura i estudiosos jujolians i gaudinians, donarem a conèixer allò que Jujol i Gaudí representen per a l'arquitectura catalana.

 

Gaudí i Jujol són dos genis coetanis d'aquest moviment, però que van desenvolupar llenguatges propis i únics, al marge dels corrents estètics. Dues ments brillants que van col·laborar en obres tan emblemàtiques com la Casa Batlló, la Pedrera, el Park Güell, la Colònia Güell i la Sagrada Família, i que van anticipar el camí de l'arquitectura moderna.

 

 

Desde hace años, las puertas del modernismo abren todos los días para explicar a sus visitantes las claves de este movimiento cultural de finales del siglo XIX y principios del XX. A partir del testimonio de expertos conocedores de la arquitectura y estudiosos jujolianos y gaudinianos, daremos a conocer lo que Jujol y Gaudí representan para la arquitectura catalana.

 

Gaudí y Jujol son dos genios coetáneos de este movimiento, pero que desarrollaron lenguajes propios y únicos, al margen de las corrientes estéticas. Dos mentes brillantes que colaboraron en obras tan emblemáticas como la Casa Batlló, la Pedrera, el Park Güell, la Colonia Güell y la Sagrada Familia, y que anticiparon el camino de la arquitectura moderna.

 

For years, the doors of modernism have opened every day to explain to visitors the keys to this cultural movement of the late 19th and early 20th centuries. Based on the testimony of experts knowledgeable about architecture and Jujolian and Gaudinian scholars, we will make known what Jujol and Gaudí represent for Catalan architecture.

 

Gaudí and Jujol are two contemporary geniuses of this movement, but they developed their own unique languages, outside of aesthetic currents. Two brilliant minds who collaborated on such emblematic works as Casa Batlló, La Pedrera, Park Güell, Colonia Güell and the Sagrada Familia, and who anticipated the path of modern architecture.