Decoració del Park Güell

Decoració amb trencadís. 1907-1914

Park Güell

Barcelona


A la part alta de Barcelona, prop del turó del Carmel, Eusebi Güell encarregà a Antoni Gaudí la construcció d'una ciutat jardí. Construït entre 1900 i 1914, s'enllestí els carrers i espais públics, però no es van construir les cases previstes i el projecte s'acabà abandonat. Des del 1926 és un parc públic.

Gaudí es rodejà de col·laboradors per fer aquest projecte i, entre ells, de Jujol. Ell s'encarregà de bona part de la decoració en trencadís, tant del banc de la plaça de la Natura, com dels plafons de la sala hipòstila.

Als plafons de la sala hipòstila Jujol explotà com ningú el potencial del trencadís, del color viu de la ceràmica i del vidre. Es van dissenyar cap a 1909, abans del trencadís del banc de la plaça de la Natura. Els plafons principals fan referència al sol, representat a les quatre estacions. Als ganxos que es conserven s'havia de posar grans llums per il·luminar aquest espai, concebut com un mercat o com una gran sala de ball. Els plafons més petits fan referència a la lluna, 14 en total, en les diferents fases.

Aquest banc, encara que s'ha restaurat en diverses ocasions i s'han perdut part de les peces originals, encara conserva algunes amb inscripcions religioses, fetes directament per Jujol abans de la cocció de les peces. Les imatges en blanc i negre tenen el valor de mostrar l'estat original del banc tal com el va deixar Jujol.

En aquesta intervenció Jujol mostra la seva inclinació al reciclatge, ja que moltes de les peces ceràmiques són rebuigs de fornada i, en molts casos, són proves de color del ceramista. Segons Joan Matamala (1893-1977), escultor i principal ajudant de Jujol al Parc Güell, «els treballadors de l'obra li portaven restes de materials que recollien en solars i torrents quan es dirigien cap a la feina». Però també veiem la seva vessant més colorista amb composicions de tendència abstracta.

En la parte alta de Barcelona, cerca de la colina del Carmel, Eusebi Güell encargó a Antoni Gaudí la construcción de una ciudad jardín. Construido entre 1900 y 1914, se terminó las calles y espacios públicos, pero no se construyeron las casas previstas y el proyecto se acabó abandonado. Desde 1926 es un parque público.

 

Gaudí se rodeó de colaboradores para realizar este proyecto y, entre ellos, de Jujol. Él se encargó de buena parte de la decoración en trencadís, tanto del banco de la plaza de la Natura, como de los paneles de la sala hipóstila.

 

En los paneles de la sala hipóstila Jujol explotó como nadie el potencial del quebradizo, del color vivo de la cerámica y del vidrio. Se diseñaron hacia 1909, antes del quebradizo del banco de la plaza de la Natura. Los paneles principales hacen referencia al sol, representado en las cuatro estaciones. En los ganchos que se conservan debía ponerse grandes luces para iluminar este espacio, concebido como un mercado o como una gran sala de baile. Los paneles más pequeños se refieren a la luna, 14 en total, en las diferentes fases.

 

Este banco, aunque se ha restaurado en varias ocasiones y se han perdido parte de las piezas originales, todavía conserva algunas con inscripciones religiosas, realizadas directamente por Jujol antes de la cocción de las piezas. Las imágenes en blanco y negro tienen el valor de mostrar el estado original del banco tal y como lo dejó Jujol.

 

En esta intervención Jujol muestra su inclinación al reciclaje, ya que muchas de las piezas cerámicas son desperdicios de hornada y, en muchos casos, son pruebas de color del ceramista. Según Joan Matamala (1893-1977), escultor y principal ayudante de Jujol en el Parc Güell, «los trabajadores de la obra le traían restos de materiales que recogían en solares y torrentes cuando se dirigían hacia el trabajo». Pero también vemos su vertiente más colorista con composiciones de tendencia abstracta.

In the upper part of Barcelona, near the Carmel hill, Eusebi Güell commissioned Antoni Gaudí to build a garden city. Built between 1900 and 1914, the streets and public spaces were completed, but the planned houses were not built and the project ended up being abandoned. It has been a public park since 1926.

 

Gaudí surrounded himself with collaborators to carry out this project and, among them, Jujol. He was in charge of much of the trencadís decoration, both of the bench in Plaça de la Natura, and of the panels in the hypostyle room.

 

In the panels of the hypostyle room, Jujol exploited the potential of trencadís, the vivid color of ceramics and glass like no one else. They were designed around 1909, before the trencadís of the Plaça de la Natura bank. The main panels refer to the sun, represented in the four seasons. Large lights had to be placed on the hooks that are preserved to illuminate this space, conceived as a market or a large ballroom. The smaller panels refer to the moon, 14 in total, in the different phases.

 

This bench, although it has been restored on several occasions and some of the original pieces have been lost, still retains some with religious inscriptions, made directly by Jujol before the pieces were fired. The black and white images have the value of showing the original state of the bench as Jujol left it.

 

In this intervention, Jujol shows his inclination to recycling, since many of the ceramic pieces are baking waste and, in many cases, they are color tests of the ceramist. According to Joan Matamala (1893-1977), Jujol's sculptor and main assistant at Parc Güell, "the construction workers brought him scraps of materials that they collected in lots and streams on their way to work". But we also see his more colorful side with abstract compositions.