Ampliació torre Francesc Joaquim

Reforma de torre. 1927

Francesc Macià 51. Enderrocada

Sant Joan Despí


 

 

Al carrer Francesc Macià encara es conserven un conjunt de torres d'estiueig, algunes dissenyades per Josep M. Jujol. 

L'edifici original, obra de Gabriel Borrell de 1920, era una casa de planta baixa i pis. L'encàrrec de Jujol va ser ampliar la casa amb un nou cos adossat a l'oest, que seria una galeria a la planta baixa, tres dormitoris a la primera planta i les golfes sota coberta. Com s'havia de tapar la finestra de l'escala, Jujol dissenya una cúpula interna, similar a la de Can Negre, on la llum la rebia no només de la claraboia superior, també de les finestres obertes a les golfes. També reformà tota la façana principal, amb una balconada de fusta.

L'edifici comptava amb un ràfec singular, amb un tramat de fustes ben treballat, tal com es veu en algunes fotografies que s'han conservat. Ben vistosos eren els esgrafiats, amb unes corbes i un blau tan Jujolià.

Encara que l'ampliació de la casa va ser en 1927 segons el projecte conservat a l'Arxiu Municipal de Sant Joan Despí, sembla que Jujol ja intervingué abans, ja que en una de les fotografies de 1924 es veu la segona planta construïda i els esgrafiats ja fets. Possiblement, el dibuix que conserva el COAC sense datar estigui vinculat a aquesta reforma.

L'edifici fou enderrocat cap a 1975.

 


 

In Carrer Francesc Macià, a set of summer towers are still preserved, some designed by Josep M. Jujol.

The original building, the work of Gabriel Borrell from 1920, was a house with a ground floor and a floor. Jujol's commission was to extend the house with a new attached body to the west, which would be a gallery on the ground floor, three bedrooms on the first floor and the attic under cover. As the staircase window had to be covered, Jujol designed an internal dome, similar to that of Can Negre, where light was received not only from the upper skylight, but also from the open windows in the attic. He also renovated the entire main facade, with a wooden balcony.

The building had a unique eaves, with a well-worked wooden frame, as can be seen in some photographs that have been preserved. The sgraffitos were very colorful, with curves and a blue so Jujolià.

Although the extension of the house was in 1927 according to the project preserved in the Municipal Archive of Sant Joan Despí, it seems that Jujol already intervened before, since in one of the photographs from 1924 you can see the second floor built and the ready-made sgraffitos. Possibly, the undated drawing preserved by the COAC is linked to this reform.

The building was demolished around 1975.

 

 

En la calle Francesc Macià todavía se conservan un conjunto de torres de veraneo, algunas diseñadas por Josep M. Jujol.

El edificio original, obra de Gabriel Borrell de 1920, era una casa de planta baja y piso. El encargo de Jujol fue ampliar la casa con un nuevo cuerpo adosado al oeste, que sería una galería en la planta baja, tres dormitorios en la primera planta y el desván bajo cubierta. Como debía taparse la ventana de la escalera, Jujol diseña una cúpula interna, similar a la de Can Negre, donde la luz la recibía no sólo de la claraboya superior, también de las ventanas abiertas en el desván. También reformó toda la fachada principal, con un balcón de madera.

El edificio contaba con un alero singular, con un tramado de maderas bien trabajado, tal y como se ve en algunas fotografías que se han conservado. Bien vistosos eran los esgrafiados, con unas curvas y un azul tan Jujoliano.

Aunque la ampliación de la casa fue en 1927 según el proyecto conservado en el Archivo Municipal de Sant Joan Despí, parece que Jujol ya intervino antes, ya que en una de las fotografías de 1924 se ve la segunda planta construida y los esgrafiados ya hechos. Posiblemente, el dibujo que conserva el COAC sin fechar esté vinculado a esa reforma.

El edificio fue derribado hacia 1975.