Casa Planas

Edifici plurifamiliar. 1935. 

Passeig del terraplé, 28

Molins de Rei. 


 

Jaume Planas era un constructor i guixaire que treballà amb Jujol en els púlpits de l'església de Sant Joan Despí. Segurament es coneixien d'abans i per això li encarregà un edifici de planta baixa i dos pisos.

El projecte que presentà a l'Ajuntament de Molins de Rei està també signat per Miguel Brullet, un jove arquitecte, deixeble de Jujol amb qui treballà a la font de la plaça d'Espanya.

El dibuix que es conserva al COAC està ple de detalls barrocs, amb una cal·ligrafia característica. L'edifici fou enderrocat, segurament en la dècada de 1970.

 

Jaume Planas era un constructor y yesero que trabajó con Jujol en los púlpitos de la iglesia de Sant Joan Despí. Seguramente se conocían de antes y por eso le encargó un edificio de planta baja y dos pisos.

El proyecto que presentó en el Ayuntamiento de Molins de Rei está también firmado por Miguel Brullet, un joven arquitecto, discípulo de Jujol con quien trabajó en la fuente de la plaza de Espanya.

El dibujo que se conserva en el COAC está lleno de detalles barrocos, con una caligrafía característica. El edificio fue derribado, seguramente en la década de 1970.

 

IJaume Planas was a builder and plasterer who worked with Jujol on the pulpits of the church of Sant Joan Despí. They probably knew each other from before and that's why he ordered a building with a ground floor and two floors.

The project that he presented to the Molins de Rei Town Council is also signed by Miguel Brullet, a young architect, disciple of Jujol with whom he worked on the fountain in Plaça d'Espanya.

The drawing preserved in the COAC is full of baroque details, with a characteristic calligraphy. The building was demolished, probably in the 1970s.