Casa Joan Manadé

Habitatge unifamiliar. 1932.

Frederic Casas 9

Sant Joan Despí. 


 

En aquest tram de carrer Jujol dissenyà la major part dels habitatges, com aquesta casa per Joan Manadé. Tornem a trobar-nos amb un disseny molt senzill, on els elements decoratius de la façana es van quedar sobre el plànol i es substituí per un acabament de maons decorats amb rajoles.

Aquesta casa s'enderrocà cap a 1998.

 

 

 

En este tramo de calle Jujol diseñó la mayor parte de las viviendas, como esta casa por Joan Manadé. Volvemos a encontrarnos con un diseño muy sencillo, donde los elementos decorativos de la fachada se quedaron sobre el plano y se sustituyó por un acabado de ladrillos decorados con azulejos.

 

Esta casa se derribó hacia 1998.

 

 

In this stretch of street Jujol designed most of the houses, like this house by Joan Manadé. We find ourselves again with a very simple design, where the decorative elements of the facade were left on the plan and replaced by a brick finish decorated with tiles.

This house was demolished around 1998.