Casa Rafael Baixas

Edifici plurifamiliar. 1933.

Llobregat 5-7. Enderrocada

Sant Joan Despí. 


 

Al carrer Llobregat, a tocar de la casa que Jujol es va dissenyar, Rafael Baixas li encarregà una casa amb dos habitatges, un projecte que sembla una prolongació de la seva casa.

L'edifici, de planta baixa i jardí, funciona com dues cases adossades que comparteixen determinades estructures, com ara la xemeneia, d'un disseny traslladat de la seva casa. Destaca les parets arrodonides de l'interior de les habitacions i la disposició d'un celler, una estructura comuna a les cases tradicionals però no en aquest tipus d'habitatges.

Malauradament, no disposem de cap fotografia de l'edifici, enderrocat a començament de la dècada de 1960.

 

 

En la calle Llobregat, junto a la casa que Jujol se diseñó, Rafael Baixas le encargó una casa con dos viviendas, un proyecto que parece una prolongación de su casa.

El edificio, de planta baja y jardín, funciona como dos casas adosadas que comparten determinadas estructuras, como la chimenea, de un diseño trasladado de su casa. Destaca las paredes redondeadas del interior de las habitaciones y la disposición de una bodega, una estructura común en las casas tradicionales pero no en este tipo de viviendas.

Desgraciadamente, no disponemos de ninguna fotografía del edificio, derribado a principios de la década de 1960.

 

 

On Carrer Llobregat, next to the house that Jujol designed for himself, Rafael Baixas commissioned him a house with two apartments, a project that looks like an extension of his house.

The ground floor and garden building functions as two townhouses that share certain structures, such as the chimney, of a design carried over from their house. It highlights the rounded walls of the interior of the rooms and the arrangement of a cellar, a common structure in traditional houses but not in this type of housing.

Unfortunately, we do not have any photographs of the building, which was demolished in the early 1960s.