Projecte urbanització propietats Pere Negre

Projecte urbanístic. 

Sant Joan Despí. 


A començament del segle XX Sant Joan Despí inicià un procés d'expansió urbanística molt lligada a la construcció de noves residències d'estiueig, entre la via del ferrocarril i el camí de Santa Oliva. La proposta inicial presentada per l'Ajuntament en 1904 va estar plena d'al·legacions de propietaris que no estaven conformes a les noves alineacions de carrers i entre ells, Pere Negre, un dels grans propietaris de la zona.

L'arxiu del COAC conserva alguns plànols de l'Arxiu Jujol d'aquesta zona, com si Jujol hagués fet algun tipus de proposta que finalment no es va tenir en compte. L'únic plànol datat és de 1923, però sembla que Jujol ja hi treballava molt abans.

Aquest projecte va quedar eclipsat amb el que va presentar al Samontà, just per sobre de la línia del ferrocarril.

 

 

A principios del siglo XX Sant Joan Despí inició un proceso de expansión urbanística muy ligada a la construcción de nuevas residencias de veraneo, entre la vía del ferrocarril y el camino de Santa Oliva. La propuesta inicial presentada por el Ayuntamiento en 1904 estuvo llena de alegaciones de propietarios que no estaban conformes a las nuevas alineaciones de calles y entre ellos, Pere Negre, uno de los grandes propietarios de la zona.

El archivo del COAC conserva algunos planos del Archivo Jujol de esta zona, como si Jujol hubiera realizado algún tipo de propuesta que finalmente no se tuvo en cuenta. El único plano datado es de 1923, pero parece que Jujol ya trabajaba allí mucho antes.

Este proyecto quedó eclipsado con el que presentó en el Samontà, justo por encima de la línea del ferrocarril.

 

At the beginning of the 20th century, Sant Joan Despí began a process of urban expansion closely linked to the construction of new summer residences, between the railway and the Santa Oliva road. The initial proposal presented by the City Council in 1904 was full of allegations from owners who did not agree with the new street alignments and among them, Pere Negre, one of the big owners in the area.

The COAC archive preserves some plans from the Jujol Archive of this area, as if Jujol had made some kind of proposal that was ultimately not taken into account. The only dated plan is from 1923, but it seems that Jujol was already working there much earlier.

 

This project was overshadowed by the one he presented in Samontà, just above the railway line.