Ampliació capella del Santíssim Sagrament

Reforma edifici religiós. 1933.

Pl de l'església.

 Sant Joan Despí


 

Jujol era una persona amb un profund sentiment religiós. Des de 1927 hi ha constància de la seva implicació en diferents projectes relacionats amb l'església de Sant Joan Despí i de la capella del Santíssim Sagrament, com l'ampliació que projectà en 1933.

A l'Arxiu Municipal de Sant Joan Despí només es conserva un croquis de l'ampliació sense la signatura de Jujol i que sembla fet per una altra persona. L'ampliació consistia en la realització de quatre petites capelles laterals.

Sembla que en aquest mateix projecte es farien un conjunt de vidrieres pel baptisteri de l'església.

La destrucció de l'església durant els primers dies de la guerra civil ha eliminat qualsevol rastre i no s'ha conservat cap fotografia de la intervenció de Jujol.

 

Jujol era una persona con un profundo sentimiento religioso. Desde 1927 existe constancia de su implicación en diferentes proyectos relacionados con la iglesia de Sant Joan Despí y de la capilla del Santísimo Sacramento, como la ampliación que proyectó en 1933.

En el Archivo Municipal de Sant Joan Despí sólo se conserva un croquis de la ampliación sin la firma de Jujol y que parece hecho por otra persona. La ampliación consistía en la realización de cuatro pequeñas capillas laterales.

Parece que en este mismo proyecto se harían un conjunto de vidrieras por el baptisterio de la iglesia.

La destrucción de la iglesia durante los primeros días de la guerra civil ha eliminado cualquier rastro y no se ha conservado ninguna fotografía de la intervención de Jujol.

 

Jujol was a person with a deep religious feeling. From 1927 there is evidence of his involvement in various projects related to the church of Sant Joan Despí and the chapel of the Blessed Sacrament, such as the extension he designed in 1933.

In the Municipal Archives of Sant Joan Despí only a sketch of the extension is preserved without Jujol's signature and which seems to have been made by someone else. The extension consisted of the creation of four small side chapels.

It seems that in this same project a set of stained glass windows would be made for the baptistery of the church.

The destruction of the church during the first days of the civil war has removed any trace and no photograph of Jujol's intervention has been preserved.