Campanar de Creixell

Coronament de campanar. 1917

Plaça de l'Església, 4

Creixell


 

 

 

El campanar de Creixell no estava acabat i el rector, mossèn Ramon Martí i Capdevila cridà a Jujol per acabar-lo. Sembla que el projecte anterior no li agradava i volia fer alguna cosa més vistosa.

L'estructura era ben senzilla a base de dos grans arcs catenaris. Bona part de l'obra està feta amb maons, però Jujol l'adornà amb diverses pedres, un recurs que després repetí a l'església de Vistabella.

Quatre grans estàtues de ciment se situen a la base de l'estructura: Sant Joan de Mata, Sant Domènec de Guzmán, Sant Francesc d'Assís i el rei Sant Lluís, tots ells relacionats amb el món càtar. Les escultures es realitzaren al taller de Josep Arana, encara que el modelatge de les cares els va fer el mateix Jujol

Aquesta relació amb el món càtar també la trobem al penell, una peça de ferro que representa a un lleó i una creu occitana. Així ho reafirma Mònica Sans, l'arquitecta que ha estudiat aquesta relació de Creixell amb el catarisme.

 

 

El campanario de Creixell no estaba terminado y el párroco, cura Ramon Martí y Capdevila llamó a Jujol para acabarlo. Al parecer, el proyecto anterior no le gustaba y quería hacer algo más llamativo.

La estructura era sencilla a base de dos grandes arcos catenarios. Buena parte de la obra está hecha con ladrillos, pero Jujol la adornó con varias piedras, un recurso que después repitió en la iglesia de Vistabella.

Cuatro grandes estatuas de cemento se sitúan en la base de la estructura: San Juan de Mata, San Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís y el rey San Luis, todos ellos relacionados con el mundo cátaro. Las esculturas se realizaron en el taller de Josep Arana, aunque el modelado de las caras los hizo el propio Jujol

 

Esta relación con el mundo cátaro también la encontramos en la veleta, una pieza de hierro que representa a un león y una cruz occitana. Así lo reafirma Mònica Sans, la arquitecta que ha estudiado esta relación de Creixell con el catarismo.

 

 

The bell tower of Creixell was not finished and the rector, priest Ramon Martí i Capdevila called Jujol to finish it. It seems he didn't like the previous project and wanted to do something flashier.

The structure was very simple based on two large catenary arches. Much of the work is made of bricks, but Jujol decorated it with several stones, a resource that he later repeated in the Vistabella church.

Four large cement statues stand at the base of the structure: Saint John of Mata, Saint Dominic of Guzmán, Saint Francis of Assisi and King Saint Louis, all related to the Cathar world. The sculptures were made in Josep Arana's workshop, although the modeling of the faces was done by Jujol himself

 

This relationship with the Cathar world is also found in the pennell, a piece of iron that represents a lion and an Occitan cross. This is reaffirmed by Mònica Sans, the architect who has studied this relationship between Creixell and Catharism.

 

Més informació:  Jujol a Tarragona