Reforma de Can Batllori

Reforma d'una casa, 1925. Enderrocat

Montjuïc 11

Sant Joan Despí. 


Can Batllori era una bona casa i feia cantonada al carrer Montjuïc i Ribes. En 1924 el seu propietari li encarrega a Josep M. Jujol la seva reforma.
El projecte que dissenyà, ben vistós, incorporava un nou pis amb una galeria porticada, una torre, una tribuna i tot un seguit d'element decoratius com un enorme rellotge de sol i elements historicistes, a mig pas entre palau gòtic i edifici barroc. Destaca el disseny de les reixes dels finestrals de la planta baixa.
Les obres que es van realitzar un any després van ser ben modestes, obrir una porta i diverses finestres, així com la tribuna de la cantonada. L'edifici va ser enderrocat al voltant de 1970.

 

 

Can Batllori era una buena casa y hacía esquina en la calle Montjuïc y Ribes. En 1924 su propietario le encarga a Josep M. Jujol su reforma.

El proyecto que diseñó, bien vistoso, incorporaba un nuevo piso con una galería porticada, una torre, una tribuna y una serie de elementos decorativos como un enorme reloj de sol y elementos historicistas, a medio paso entre palacio gótico y edificio barroco. Destaca el diseño de las rejas de los ventanales de la planta baja.

 

Las obras que se realizaron un año después fueron modestas, abrir una puerta y varias ventanas, así como la tribuna de la esquina. El edificio fue derribado alrededor de 1970.

 

 

Can Batllori was a good house and it was on the corner of Carrer Montjuïc and Ribes. In 1924 its owner commissioned Josep M. Jujol to renovate it.

The eye-catching project he designed incorporated a new floor with a porticoed gallery, a tower, a tribune and a whole series of decorative elements such as a huge sundial and historicist elements, halfway between a Gothic palace and a Baroque building. The design of the grilles on the windows on the ground floor stands out.

 

The works that were carried out a year later were very modest, opening a door and several windows, as well as the tribune in the corner. The building was demolished around 1970.