Casa Antoni Brichfeus

Edifici plurifamiliar i taller, 1932. 

Montjuïc 14-16

Sant Joan Despí. 


 

Antoni Brichfeus encarregà a Jujol el projecte d'una casa de planta baixa i pis amb dos habitatges i un cobert, on instal·là una empresa de maquinària. El projecte que presentà a l'Ajuntament era ben senzill, només decorades amb el treball de ferro del balcó i el terrat, així com una cornisa ondulant al cobert.

L'edifici, enderrocat l'any 2017, era diferent. Comptava amb dos pisos i les reixes dels balcons eren modestes. Sí que era singular la porta d'entrada, decorada amb diferents peces metàl·liques, segurament de la maquinària que fabricava i que ben podem atribuir a Jujol.

  

Antoni Brichfeus encargó a Jujol el proyecto de una casa de planta baja y piso con dos viviendas y un cobertizo, donde instaló una empresa de maquinaria. El proyecto que presentó al Ayuntamiento era muy sencillo, sólo decoradas con el trabajo de hierro del balcón y la azotea, así como una cornisa ondulante en el cobertizo.

El edificio, derribado en 2017, era diferente. Contaba con dos pisos y las rejas de los balcones eran modestas. Sí que era singular la puerta de entrada, decorada con diferentes piezas metálicas, seguramente de la maquinaria que fabricaba y que bien podemos atribuir a Jujol.

  

Antoni Brichfeus commissioned Jujol to design a house with a ground floor and a floor with two dwellings and a shed, where he installed a machinery company. The project that he presented to the City Council was very simple, only decorated with the ironwork of the balcony and the roof, as well as an undulating cornice on the shed.

The building, demolished in 2017, was different. It had two floors and the bars on the balconies were modest. Yes, the entrance door was unique, decorated with different metal pieces, probably from the machinery he manufactured and which we can well attribute to Jujol.