Casa Joan Oliach

Galliner, 1931. 

Torrent d'en Negre 18

Sant Joan Despí. 


 

Montserrat Duran, especialista de l'obra de Josep M. Jujol a Sant Joan Despí, dona com a autor d'aquest projecte a un ajudant de Jujol, o fins i tot al mateix constructor. Jujol només el supervisà, tal com indica a la signatura amb un "Autorizado por".

La casa, lleugerament reculada, és de planta baixa, tot i que en 1934 s'afegí una primera planta.

  

Montserrat Duran, especialista de la obra de Josep M. Jujol en Sant Joan Despí, da como autor de este proyecto a un ayudante de Jujol, o incluso al propio constructor. Jujol sólo le supervisó, tal y como indica en la firma con un "Autorizado por".

La casa, ligeramente retranqueada, es de planta baja, aunque en 1934 se añadió una primera planta.

  

Montserrat Duran, specialist in the work of Josep M. Jujol in Sant Joan Despí, gives the author of this project to an assistant of Jujol, or even to the builder himself. Jujol only supervised it, as indicated in the signature with an "Authorized by".

The house, slightly set back, has a ground floor, although a first floor was added in 1934.