Casa Llorenç Tarrés

Habitatge plurifamiliar. 1930. Desapareguda.

Major 20

Sant Joan Despí. 


 

Al carrer Major Jujol dissenyà un edifici plurifamiliar per Llorenç Tarrés, de planta baixa (dedicada a garatge) i primer pis, on ubicà tres habitatges. L'originalitat del projecte rau que tots tres habitatges té dormitoris al carrer Major, encara que això suposi fer grans passadissos o deixar al menjador sense cap finestra exterior, només al pati de llum.

L'edifici va ser enderrocat en 1976.

  

En la calle Major Jujol diseñó un edificio plurifamiliar por Llorenç Tarrés, de planta baja (dedicada a garaje) y primer piso, donde ubicó tres viviendas. La originalidad del proyecto radica en que las tres viviendas tiene dormitorios en la calle Major, aunque esto suponga hacer grandes pasillos o dejar en el comedor sin ninguna ventana exterior, sólo en el patio de luz.

El edificio fue derribado en 1976.

  

On Carrer Major Jujol he designed a multi-family building for Llorenç Tarrés, with a ground floor (dedicated to a garage) and a first floor, where he located three homes. The originality of the project lies in the fact that all three homes have bedrooms on the main street, even if this means making large corridors or leaving the dining room without any external windows, only to the courtyard of light.

The building was demolished in 1976.