Edifici José Carbonell

Edifici plurifamiliar, 1930. 

Frederic Casas 8-10

Sant Joan Despí. 


 

En 1930 s'estava urbanitzant el carrer Frederic Casas, a tocar a l'Ajuntament, i aquesta va ser la primera obra que Jujol va fer en aquest carrer.

Jujol projectà un edifici de planta baixa i dos pisos, amb cinc habitatges en total, tot decorat amb un plafó ceràmic d'un Sant Crist i una decoració amb esgrafiats ben rica. És curiós que l'edifici tenia dues entrades, on l'entrada de l'esquerra donava a un dúplex, segurament pel propietari, deixant l'accés a la segona planta per l'escala de la dreta.

Però l'obra que finalment es va realitzar-te poc a veure amb el projecte, ja que només faria dues cases de planta baixa i un pis per dos habitatges independents.

La casa de Frederic Casas 10 està incorporada a l'Ajuntament.

 

Jujol proyectó un edificio de planta baja y dos pisos, con cinco viviendas en total, decorado con un panel cerámico de un Sant Crist y una decoración con esgrafiados bien rica. Es curioso que el edificio tenía dos entradas, donde la entrada de la izquierda daba a un dúplex, seguramente por el propietario, dejando el acceso a la segunda planta por la escalera de la derecha.

Pero la obra que finalmente se realizó poco que ver con el proyecto, ya que sólo haría dos casas de planta baja y un piso por dos viviendas independientes.

La casa de Frederic Casas 10 está incorporada en el Ayuntamiento.

  

In 1930, Carrer Frederic Casas was being developed, next to the Town Hall, and this was the first work that Jujol did on this street.

Jujol designed a building with a ground floor and two floors, with five dwellings in total, all decorated with a ceramic panel of a Saint Christ and rich sgraffito decoration. It is curious that the building had two entrances, where the entrance on the left led to a duplex, probably by the owner, leaving access to the second floor by the staircase on the right.

But the work that was finally carried out had little to do with the project, since it would only make two houses on the ground floor and one floor for two independent homes.

The house at Frederic Casas 10 is incorporated into the Town Hall.