Fàbrica de cartró

Nau industrial, 1930. 

Les Begudes

Sant Joan Despí. 


La construcció del Canal de la Infanta l'any 1819 no només estengué el regadiu per aquesta zona del Baix Llobregat, també incorporà tot un seguit de salts d'aigua per instal·lar diferents molins i indústries.

A Sant Joan Despí el Salt de l'Erasme propicià l'aparició d'un molí de campetx, un tint necessari per la industria tèxtil. 

 

En 1913 s'instal·la la fàbrica de cartró dels germans Bachs i s'amplia en 1928 amb un gran magatzem, obra de l'arquitecte Josep Domènech Mansana.

L'any 1930 encarreguen a Jujol una nau per connectar aquest magatzem amb l'edifici original del segle XIX, un gran espai  obert que funcionà com a recepció i entrada de les mercaderies.

L'edifici, de maó, amb embigat de fusta i sostre de fibrociment, s'integra amb les construccions existents, això si, va modificar una de les façanes del projecte de Josep Domènech.

La intervenció de Jujol no es limità en l'edifici, també dissenyà part dels tendals on s'assecava el cartró.

 L'edifici, de gran valor patrimonial, es conserva en un bon estat de conservació.

  

La construcción del Canal de la Infanta en 1819 no sólo extendió el regadío por esta zona del Baix Llobregat, también incorporó una serie de saltos de agua para instalar diferentes molinos e industrias.

En Sant Joan Despí el Salt de l'Erasme propició la aparición de un molino de campeche, un tinte necesario para la industria textil.

En 1913 se instala la fábrica de cartón de los hermanos Bachs y se amplía en 1928 con un gran almacén, obra del arquitecto Josep Domènech Mansana.

En 1930 encargan a Jujol una nave para conectar este almacén con el edificio original del siglo XIX, un gran espacio abierto que funcionó como recepción y entrada de las mercancías.

El edificio, de ladrillo, con envigado de madera y techo de fibrocemento, se integra con las construcciones existentes, eso sí, modificó una de las fachadas del proyecto de Josep Domènech.

La intervención de Jujol no se limitó en el edificio, también diseñó parte de los toldos donde se secaba el cartón.

El edificio, de gran valor patrimonial, se conserva en buen estado de conservación.

  

The construction of the Canal de la Infanta in 1819 not only extended irrigation to this area of the Baix Llobregat, it also incorporated a series of waterfalls to install different mills and industries.

In Sant Joan Despí, the Salt de l'Erasme led to the appearance of a campetx mill, a dye necessary for the textile industry.

In 1913 the cardboard factory of the Bach brothers was installed and expanded in 1928 with a large warehouse, the work of the architect Josep Domènech Mansana.

In 1930, they ordered a ship from Jujol to connect this warehouse with the original 19th century building, a large open space that functioned as a reception and entry point for goods.

The building, made of brick, with wooden cladding and fiber cement roof, integrates with the existing constructions, although it did modify one of the facades of Josep Domènech's project.

Jujol's intervention was not limited to the building, he also designed part of the awnings where the cardboard was dried.

The building, of great heritage value, is kept in a good state of conservation.