Esgrafiats de Can Po Cardona

Esgrafiats. 1927

Camí del Mig 44

Sant Joan Despí


 

 

Can Po Cardona, antigament coneguda com a Manso Vidal o Casa Figueras, és una magnífica casa pairal del segle XVIII. A la dècada de 1920 inicia tot un seguit de reformes, la principal, en 1927, la signà Julio Fossas i consistí en una ampliació lateral i la torre de l'escala.

Sembla que l'arquitecte deixà el projecte i el reprendrà Josep M. Jujol, acabant aquesta ampliació i fent una nova porta d'entrada (barri), ja enderrocada.

Però on trobem la signatura de Jujol és als múltiples esgrafiats de la casa. Ja tenia uns magnífics esgrafiats abans d'aquesta reforma i Montserrat Duran assenyala que abans de la reforma de 1927 Jujol ja en va fer alguns. En aquest cas ens trobem a un Jujol noucentista que recrea composicions campestres, de les quatre estacions o figures humanes molt serenes, que s'integren molt bé en els esgrafiats del segle XIX de la casa i que, si no és per les J de la seva signatura, podrien passar com originaries de la casa.

 

Can Po Cardona, antiguamente conocida como Manso Vidal o Casa Figueras, es una magnífica casa solariega del siglo XVIII. En la década de 1920 inicia toda una serie de reformas, la principal, en 1927, la firmó Julio Fossas y consistió en una ampliación lateral y la torre de la escalera.

Parece que el arquitecto dejó el proyecto y lo reanudará Josep M. Jujol, terminando esta ampliación y haciendo una nueva puerta de entrada (barrio), ya derribada.

Pero donde encontramos la firma de Jujol está en los múltiples esgrafiados de la casa. Ya tenía unos magníficos esgrafiados antes de esta reforma y Montserrat Duran señala que antes de la reforma de 1927 Jujol ya hizo algunos. En este caso nos encontramos a un Jujol noucentista que recrea composiciones campestres, de las cuatro estaciones o figuras humanas muy serenas, que se integran muy bien en los esgrafiados del siglo XIX de la casa y que, si no es por las J de la su firma, podrían pasar como originarias de la casa.

 

Can Po Cardona, formerly known as Manso Vidal or Casa Figueras, is a magnificent 18th century manor house. In the 1920s, a series of reforms began, the main one, in 1927, signed by Julio Fossas and consisted of a lateral extension and the staircase tower.

It seems that the architect left the project and Josep M. Jujol took it up, finishing this extension and making a new entrance door (neighbourhood), already demolished.

But where we find Jujol's signature is in the many sgraffitos of the house. He already had some magnificent sgraffitos before this reform and Montserrat Duran points out that before the reform of 1927 Jujol already did some of them. In this case we find a noucentist Jujol that recreates country compositions, of the four seasons or very serene human figures, which integrate very well with the sgraffitos of the 19th century of the house and which, if not for the J's of the their signature, they could pass as originating from the house.