Torre Jujol

Casa amb dos habitatges. 1932. 

C. Jacint Verdaguer 31.

Sant Joan Despí. 

Tot i que ja ho va intentar en 1925, no va ser fins a 1932 en què Jujol construí la seva casa a Sant Joan Despí, en uns terrenys que havia sigut propietat de Pere Negre i a una cantonada on ja hi havia construït d'altres edificis.

En un solar relativament petit va construir dos habitatges, el que feia cantonada per la seva família i l'altre per llogar.

El repte era ben gran, que totes les habitacions fossin exteriors i que comptessin amb un petit pati cadascú. Construí una primera planta, molt més petita, per encabir un estudi, amb una finestra a la cantonada i una d'altre circular. La cuina s'estén sota un pati interior, per on entra la llum per una claraboia zenital.

La decoració de la casa està feta a base d'esgrafiats en un intens color blau, amb motius de flames i amb la inscripció "Deu hi sia" sobre la porta. És en aquest lloc on trobem la signatura de Jujol, aquesta J tan característica. Destaca el disseny de la tanca de la casa.

La família Jujol va viure a Sant Joan Despí durant llargues temporades i compatibilitzar la seva feina com a arquitecte municipal auxiliar a Sant Joan Despí, els nombrosos encàrrecs al municipi i la seva feina com a professor de l'Escola del Treball i a l'Escola d'arquitectura. La casa va ser requisada durant la Guerra Civil i no van poder tornar fins molts anys després. Un cop mort l'arquitecte, la família Jujol s'hi traslladà a viure en aquesta casa fins a la mort de Teresa Gibert.

 

Although he already tried in 1925, it wasn't until 1932 that Jujol built his house in Sant Joan Despí, on land that had been owned by Pere Negre and on a corner where he had already built other buildings .

On a relatively small plot of land he built two houses, the corner one for his family and the other for rent.

The challenge was very big, that all the rooms were exterior and that they each had a small patio. I built a first floor, much smaller, to accommodate a study, with a window in the corner and another circular one. The kitchen extends under an interior patio, where light enters through a skylight.

The decoration of the house is based on sgraffitos in an intense blue color, with flame motifs and with the inscription "Deu hi sia" on the door. It is in this place that we find Jujol's signature, that characteristic J. The design of the fence of the house stands out.

The Jujol family lived in Sant Joan Despí for long periods and reconciled their work as assistant municipal architect in Sant Joan Despí, the numerous assignments in the municipality and their work as a teacher at the Escola del Treball and the Escola d 'architecture. The house was requisitioned during the Civil War and they were not able to return until many years later. After the architect died, the Jujol family moved to live in this house until the death of Teresa Gibert.

 

Aunque ya lo intentó en 1925, no fue hasta 1932 cuando Jujol construyó su casa en Sant Joan Despí, en unos terrenos que habían sido de Pere Negre y en una esquina donde ya había construido otros edificios.

En un solar relativamente pequeño construyó dos viviendas, la que hacía esquina por su familia y la otra para alquilar.

El reto era grande, que todas las habitaciones fueran exteriores y que contaran con un pequeño patio cada uno. Construyó una primera planta, mucho más pequeña, para albergar un estudio, con una ventana a la esquina y otra circular. La cocina se extiende bajo un patio interior, por donde entra la luz por una claraboya cenital.

La decoración de la casa está hecha a base de esgrafiados en un intenso color azul, con motivos de llamas y con la inscripción "Diez sea" sobre la puerta. Es en este lugar donde encontramos la firma de Jujol, esa J tan característica. Destaca el diseño de la valla de la casa.

La familia Jujol vivió en Sant Joan Despí durante largas temporadas y compatibilizar su trabajo como arquitecto municipal auxiliar en Sant Joan Despí, los numerosos encargos en el municipio y su trabajo como profesor de la Escuela del Trabajo y en la Escuela de arquitectura. La casa fue requisada durante la Guerra Civil y no pudieron regresar hasta muchos años después. Muerto el arquitecto, la familia Jujol se trasladó a vivir en esta casa hasta la muerte de Teresa Gibert.