Torre Serra-Xaus

Casa amb dos habitatges. 1921 i 1927-1933. 

C. Jacint Verdaguer 29.

Sant Joan Despí. 

 

Pere Xaus era un empresari de gran èxit a Sant Joan Despí. La seva empresa de construcció donava feina a desenes de treballadors i va participar en bona part de les construccions que es feien a començament del segle XX a Sant Joan Despí.

En 1921 va escollir a Jujol per fer-se la casa familiar, en un solar que feia cantonada amb xamfrà. La casa que projectà era de planta baixa i un primer pis pels dormitoris i una esvelta torre que no s'arribà a fer mai.
En 1927 amplià la casa per dividir-la en dos habitatges. És per això que cridà a Jujol un altre cop i reestructurà tot el primer pis. Amb la nova reforma s'afegeix la tribuna quadrada, tot just al xamfrà de la cantonada, amb tot un seguit de volums que van rotant 90° (pilars de la planta baixa, tribuna i sostre). Com a Can Negre, la tribuna domina la façana. Originalment, una escala exterior connectava aquesta planta amb l'entrada.
La decoració de la façana està feta amb la tècnica de l'esgrafiat. Unes sanefes blaves i vermelles tot just sota el sostre i uns ànecs sobre les finestres.
Cal prestar atenció a la tanca de fusta, construïda a partir de llistons diagonals, idèntics als que va fer per la seva casa, tot just al davant de la dels Xaus.
Gràcies a aquest projecte, Jujol va establir una amistat i una relació professional amb Pere Xaus. A partir d'aquest moment Jujol es va convertir en l'arquitecte de referència de l'empresa Xaus. És per això que trobem prop de 60 obres de Jujol a Sant Joan Despí, des de magnífiques cases d'estiueig fins a tanques o coberts més senzills.
L'edifici ha estat magníficament restaurat als anys 90, respectant bona part de la intervenció de Jujol, a excepció de l'escala exterior. Forma part dels edificis visitables de la Ruta Modernista de Sant Joan Despí.

 

Pere Xaus was a very successful businessman in Sant Joan Despí. His construction company employed dozens of workers and participated in a large part of the constructions that took place at the beginning of the 20th century in Sant Joan Despí.

In 1921, he chose Jujol to build his family home, on a lot that formed a corner with a chamfer. The house he designed had a ground floor and a first floor for the bedrooms and a slender tower that was never built.

In 1927 he extended the house to divide it into two dwellings. That's why he called Jujol again and will restructure the entire first floor. With the new reform, the square tribune is added, right at the corner chamfer, with a series of volumes that rotate 90° (ground floor pillars, tribune and ceiling). As in Can Negre, the tribune dominates the facade. Originally, an external staircase connected this floor with the entrance.

The decoration of the facade is done with the sgraffito technique. Blue and red borders just below the ceiling and ducks above the windows.

You have to pay attention to the wooden fence, built from diagonal slats, identical to the ones he made for his house, just in front of the Xaus.

Thanks to this project, Jujol established a friendship and a professional relationship with Pere Xaus. From that moment Jujol became the architect of reference for the Xaus company. That is why we find nearly 60 works of Jujol in Sant Joan Despí, from magnificent summer houses to simpler fences or sheds.

The building has been magnificently restored in the 90s, respecting much of Jujol's intervention, with the exception of the exterior staircase. It is part of the buildings that can be visited on the Modernist Route of Sant Joan Despí.

Pere Xaus era un empresario de gran éxito en Sant Joan Despí. Su empresa de construcción empleaba a decenas de trabajadores y participó en buena parte de las construcciones que se hacían a principios del siglo XX en Sant Joan Despí.

En 1921 escogió a Jujol para hacerse la casa familiar, en un solar que hacía esquina con chaflán. La casa que proyectó era de planta baja y un primer piso para los dormitorios y una esbelta torre que nunca llegó a hacerse.

En 1927 amplió la casa para dividirla en dos viviendas. Por eso llamó a Jujol de nuevo y reestructuró todo el primer piso. Con la nueva reforma se añade la tribuna cuadrada, justo en el chaflán de la esquina, con una serie de volúmenes que van rotando 90° (pilares de la planta baja, tribuna y techo). Como en Can Negre, la tribuna domina la fachada. Originalmente, una escalera exterior conectaba esta planta con la entrada.

La decoración de la fachada está hecha con la técnica del esgrafiado. Unas cenefas azules y rojas justo debajo del techo y unos patos sobre las ventanas.

Hay que prestar atención a la valla de madera, construida a partir de listones diagonales, idénticos a los que hizo por su casa, justo en frente de la de los Xaus.

Gracias a este proyecto, Jujol estableció una amistad y una relación profesional con Pere Xaus. A partir de ese momento Jujol se convirtió en el arquitecto de referencia de la empresa Xaus. Por eso encontramos cerca de 60 obras de Jujol en Sant Joan Despí, desde magníficas casas de veraneo hasta vallas o cubiertos más sencillos.

El edificio ha sido magníficamente restaurado en los años 90, respetando buena parte de la intervención de Jujol, a excepción de la escalera exterior. Forma parte de los edificios visitables de la Ruta Modernista de Sant Joan Despí.